processing...

payment-of-wages

စီမံ ကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊၇/၂၀၁၈

Read more
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊၂၀/၂၀၁၈

Read more
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီးဌာနအမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊၃၈/၂၀၁၈

Read more
စီမံ ကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊၄၉/၂၀၁၈

Read more
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၄၇/၂၀၁၈

Read more
စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၇၂/၂၀၁၈

Read more